Voor 17:00 besteld = dezelfde dag verzonden

Gratis verzending vanaf €50

Privacy Statement

Privacy AVG – GDPR

De verantwoordelijke inzake de AVG – GDPR en andere privacywetten en –bepalingen is:
SEOboost bv – Ledshoponline.be
Mussestraat 16
8553 Otegem
E-mail: [email protected] 
Website: www.ledshoponline.be
Zaakvoerder: Tom Noreilde

Contact met onze privacy officer?

U kunt ons bereiken over de Privacy statement op de volgende gegevens:
SEOboost bv – ledshoponline.be
Mussestraat 16
8553 Otegem
E-mail: [email protected] 
Website: www.ledshoponline.be

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wat houdt de ‘verwerking van persoonlijke gegevens’ in?

Onder persoonlijke gegevens worden in de zin van de AVG gegevens met betrekking tot de omstandigheden van een persoon verstaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw adres, uw geboortedatum etc. Ook zogenaamde identificatienummers gelden als persoonlijke gegevens, wanneer ze aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Onder identificatienummers worden bijvoorbeeld uw telefoonnummer, uw klantnummer, uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer, uw creditcardnummer en het IP-adres van uw computer verstaan. Als dergelijke gegevens onherkenbaar worden gemaakt en niet langer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld (dit wordt ook wel anonimiseren genoemd), worden ze niet langer als persoonlijke gegevens beschouwd. De verwerking van persoonlijke gegevens omvat alles wat er met de informatie kan gebeuren, zoals verzamelen, opslaan, aanpassen, veranderen, opvragen, doorgeven, koppelen of wissen.

2. Wij verwerken uw gegevens altijd volgens de regels van artikel 6 uit de AVG

De verwerking van persoonlijke gegevens is alleen toegestaan als er een wettelijke grondslag voor bestaat, bijvoorbeeld als u ons toestemming hebt gegeven, als u een aankoop bij ons wilt doen of als wij aan kunnen tonen dat wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de afhandeling van een bestelling die u in onze online shop hebt geplaatst (dus wanneer u een koopovereenkomst met ons sluit). Het gaat hier bijvoorbeeld om informatie over welke artikelen u in de winkelwagen hebt geplaatst (ook  tijdelijk) en welke artikelen u op welk moment hebt besteld. Als u hiermee instemt en ons toestemming geeft, zullen wij ook aanvullende informatie over u verzamelen en verwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over de manier waarop u onze website bezoekt en gebruikt en over uw aanmelding voor onze nieuwsbrief. Met deze aanvullende informatie kunnen we de kwaliteit van onze website en onze service verbeteren. In elk geval hebben we uw toestemming nodig (of hebben we uw toestemming al eerder verkregen) voor alle handelingen die verder gaan dan de feitelijke verwerking van een bestelling, zoals:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief

Wij mogen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming verwerken, wanneer het vooraf geven van toestemming om geldige redenen niet mogelijk is, maar de verwerking van uw gegevens wettelijk wel is toegestaan. Er zijn ook andere gevallen waarbij wij uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw toestemming. Dit gebeurt dan op basis van legitieme belangen van onze onderneming of de belangen van een derde partij (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG). In de volgende gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een legitiem belang van onze firma:

  • Het versturen van nieuwsbrieven aan bestaande klanten
  • Het voor reclame-uitingen beschikbaar stellen van uw adres aan derden of aan dochterondernemingen van onze firma
  • Het versturen van catalogi

Als wij aanspraak willen maken op deze legitieme belangen, vereist de AVG dat we eerst controleren of uw persoonlijke rechten en vrijheden niet in het geding komen.

3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is

Uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer wij ze niet meer nodig hebben en geen van de eerder genoemde wettelijke grondslagen nog bestaat. In bepaalde gevallen kan het vanwege wettelijke verplichtingen zijn dat wij uw persoonlijke gegevens toch moeten bewaren. Wanneer wij uw gegevens om andere redenen langer bewaren, bijvoorbeeld om onze service te verbeteren, doen wij dit alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven of als we er legitiem belang bij hebben. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens om technische redenen niet kunnen wissen, worden uw gegevens in elk geval uitgesloten van verdere verwerking (‘geblokkeerd’).

4. Gegevensbescherming: gegevensoverdracht via een veilige SSL-verbinding

We zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw gegevens bij het online winkelen belangrijk voor u is. Daarom worden uw persoonlijke gegevens (adres, klantnummer, bestelgegevens etc.) bij ons met behulp van de zogenaamde SSL-technologie (Secure Socket Layer SSL 3.0, RC4 met 128-bit encryptie (high), RSA 1024 bits, afhankelijk van de gebruikte browser) gecodeerd overgedragen. Zo voorkomen wij dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw gegevens. De beveiligde verbinding herkent u in uw browser aan de volgende twee punten: er staat ‘https: // …’ in plaats van ‘http: // …’ voor het webadres en er wordt een gesloten hangslot weergegeven. Wilt u meer informatie over ons SSL-certificaat? Dubbelklik dan op het weergegeven hangslot in uw browser.

Uw rechten.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u, indien u zich kunt legitimeren, volgens de AVG verschillende rechten ten opzichte van ons.

1. Recht van inzage

U kunt bij ons opvragen of wij persoonlijke gegevens verwerken die betrekking hebben op u. Wanneer dit het geval is, kunt u volgens de AVG bij ons informatie opvragen over de volgende onderwerpen: (1) de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; (2) de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt; (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt of later zullen worden verstrekt; (4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie hierover niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur; (5) het recht op verzoek tot wijzigen of wissen van uw persoonlijke gegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht van bezwaar; (6) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) alle beschikbare informatie over de herkomst van uw persoonlijke gegevens, tenzij u uw persoonlijke gegevens zelf hebt verstrekt; (8) geautomatiseerde besluitvorming en profilering volgens artikel 22, paragraaf 1 en 4 van de AVG en, wanneer hier sprake van is, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede de effecten en de verwachte gevolgen die de geautomatiseerde besluitvorming en profilering voor u hebben. U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens overgedragen worden aan derde landen (dit zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie) of internationale organisaties. Wanneer dit inderdaad het geval is, hebt u het recht in kennis te worden gesteld inzake de doorgifte van persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 46 van de AVG. 2.  Recht op rectificatie U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en/of aan te vullen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. We zullen de correctie en/of aanvulling onmiddellijk doorvoeren. 3.  Recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens In bepaalde gevallen kunt u om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen: (1) wanneer u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, kan de verwerking van uw gegevens voor een periode worden beperkt, zodat wij de tijd hebben om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te kunnen verifiëren; (2) wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is en u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, kunt u in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzoeken; (3) wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt vanwege een rechtsvordering; (4) wanneer u een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend en het nog niet zeker is of de gronden van onze onderneming zwaarder wegen dan die van u. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, worden de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming, vanwege een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Wanneer de verwerking van uw gegevens door ons beperkt wordt, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing (‘Recht op vergetelheid’)

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten wissen. In de volgende gevallen zijn wij verplicht de gegevens onmiddellijk te wissen. (1) De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; (2) Wanneer u uw toestemming herroept (zie hieronder) of er een andere wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens ontbreekt; (3) Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zie hieronder) en er geen legitieme redenen zijn voor de verwerking ervan; (4) Wanneer wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerkt hebben; (5) Wanneer de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht beschreven wettelijke verplichting. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en we deze moeten verwijderen, moeten we maatregelen ondernemen om andere bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken, te laten weten dat u ons hebt verzocht om uw persoonlijke gegevens (en alle kopieën daarvan) te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten (‘Recht op vergetelheid’). Het recht op gegevenswissing bestaat niet wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is: (1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht beschreven wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, paragraaf 2, letter h) en i), en artikel 9, paragraaf 3 van de AVG; (4) vanwege een rechtsvordering.

5. Recht op  het feit dat derden worden ingelicht over rectificatie of wissing van persoonlijke gegevens of over de beperking van de verwerking ervan

Wanneer u gebruik hebt gemaakt van het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wissen of beperken, zijn wij verplicht om alle derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens hebben verstrekt, op de hoogte te brengen van deze wijziging, verwijdering of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met onevenredige inspanningen. U hebt ook het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze derden.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. U hebt ook het recht deze informatie over te dragen aan een ander bedrijf voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierbij niet worden aangetast.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Dat geldt ook voor profilering en de e-mails die wij naar bestaande klanten sturen. Wij zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is vanwege een rechtsvordering. Wanneer uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

8. Recht om de toestemming voor de gegevenswerking in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit: (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen (3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming In de in bij (1) en (3) genoemde gevallen treffen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen. U hebt bijvoorbeeld recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt toe te lichten en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens ingaat tegen de verordeningen van de AVG.

Cookies

Ledshoponline – BVBA Seoboost maakt gebruik van cookies op onze websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:

Home

Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Functionele cookies

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Denk aan het bewaren van producten in je winkelwagen of het onthouden van een login. Daarnaast wordt de chatfunctie met onze servicedesk mogelijk gemaakt door middel van cookies. Tawk Chat (na de sessie verwijderd)

Analytische cookies

Ledshoponline maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de websites te onderzoeken om zo inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak websites en pagina’s worden bezocht. Aan de hand van deze informatie kan Ledshoponline aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt Ledshoponline ervoor dat de websites optimaal blijven werken. Ledshoponline verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de websites. Google Analytics (30 dagen)

Marketing cookies

Ledshoponline maakt voor marketing doeleinden gebruik van cookies van Google en Facebook. Met behulp van deze cookies kunnen wij onze reclames op partnersites en sociale media tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in onze producten of diensten kunnen aanbiedingen van Ledshoponline te zien krijgen op andere websites. Google Doubleclick (18 maanden)Facebook (max 2 jaar)

Wil je liever geen cookies?

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Otegem, april 2018 SEOboost bv

Gratis verzending

Voor alle bestellingen boven €50

Easy 30 days returns

30 dagen retour

Garantie

Minimum 2 jaar garantie

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa / Klarna